Drugačna telesa: Normalnost in utelešenja nezmožnosti in spola
Julia Ganterer in Rahel More

Povzetek:  Povzetek: Članek je namenjen obravnavi izzivov, ki izvirajo iz dejstva, da smo si ljudje različni, a je ta različnost pogosto razumljena kot drugačnost, kar nazadnje vodi v drugačenje in družbeno zatiranje. Predstavljamo Luan, mlado žensko, ki se sooča s telesno nezmožnostjo, in njeno izkušnjo, za katero trdimo, da je ena od oblik družbeno pogojenega znanja. Naš namen je osvetliti socialno-kritični pristop k spolu in nezmožnosti (angl. gender and disability) in se zoperstaviti sodobnim težnjam na področju pedagogike, ki vse bolj vodijo k individualizaciji in se distancirajo od socializacije kot osrednjega pedagoškega momenta. Luanino izkušnjo predstavljamo skozi fenomenološki kategorialni aparat, ki omogoča razumevanje utelešanj normalnosti in drugačnosti, in si zastavljamo vprašanje, koliko so ti procesi oddaljeni od zunanjega zatiranja in/ali ponotranjene želje po podrejanju družbenim normam. V sklepu poudarimo, da je za kritično ter k opolnomočenju zavezano pedagogiko spola in nezmožnosti treba upoštevati tako individualne kot družbene dejavnike, zato ustrezno temu tudi predstavljamo nekatere pedagoške vidike opolnomočenja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.