Drama v izobraževanju: ključne konceptualne poteze
Gökçen Özbek

Povzetek:  Temeljni namen prispevka je predstaviti ključne konceptualne značilnosti dramske metode, zlasti v vzgojno-izobraževalnem kontekstu. V prvem delu besedila obravnavamo opredelitev drame in zgoščeno predstavimo njene temeljne konceptualne poteze. V nadaljevanju analiziramo njene različne pojavne oblike in z njimi povezane pristope (dramo kot umetniško formo, dramo v izobraževanju ter t. i. integrativni dramski pristop), pri čemer se opremo na najvidnejše teorije in teoretike s tega področja. V zadnjem delu prispevka na podlagi predstavljenih teoretskih ozadij pojasnimo strukturo dramske metode v izobraževanju, ki se po nekaterih specifičnih značilnostih razlikuje od tradicionalno uveljavljenih učnih metod. Izhajajoč iz omenjenih značilnosti opravimo tudi razmislek o možnostih za vključevanje drame v kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.